Συστήματα ελέγχου πρόσβασης και εποπτείας

Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εποπτείας και ελέγχου εξ αποστάσεως.